Skip to main content

Disclaimer

Disclaimer

De Scenariovakschool besteedt de grootst mogelijke zorg aan de inhoud van deze site. De verstrekte informatie op de site wordt daarom ook zo actueel mogelijk weergegeven. Ondanks alle zorgvuldigheid kan het zijn dat de weergegeven informatie op onze site niet (meer) geheel juist is. Het staat de Scenariovakschool vrij op elk moment wijzigingen aan te brengen. De Scenariovakschool kan geen garantie geven voor het door de bezoeker beoogde resultaat op basis van de in deze site verstrekte informatie. Aan de informatie op deze site kunnen geen rechten worden ontleend;

Het is de bezoekers van deze site niet toegestaan verstrekte (auteursrechtelijk beschermde) informatie, producten of diensten (inclusief intellectuele eigendomsrechten) zonder voorafgaande toestemming van de Scenariovakschool anders dan voor eigen (persoonlijk en niet-commercieel) gebruik op enige manier te vermenigvuldigen, te verspreiden of openbaar te maken;

Naast het feit dat de Scenariovakschool geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit of enigerlei verband houdt met gebruik van deze site geldt dit evenzo voor de onmogelijkheid om deze site te kunnen raadplegen.